İmam-ı Şazeli Hizb-i Darbi't-Tams Duası

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Allahım! Senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi işiten, her şeye en yakın olan ve bütün nidalara icabet eden Sensin. Dua edenlerin yakarışlarına da cevap verirsin. Kötülükleri uzaklaştırır ve dilediğini yeryüzünde halifelik payesiyle şereflendirirsin. 

“Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur. Ya Rabbi! Beni de, neslimi de namazı hakkıyla eda eden kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi. Ey Rab-bimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.” 

Allahım! Sana yalvardığım hususlarda beni mahrum bırakma. “Tâ Hâ” “Yâ Sin” “Kâf” “Nün” “Sâd” “Tâ Sin” “Hâ Mîm” “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” “O iki denizi salıverir, birbirlerine kavuşurlar. Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar.” “Ya Rabbi! Adaletle hükmünü ver! Rabbimiz Rahmandır, sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegâne müsteandır.” “Elif Lâm Mîm. işte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere.” Allahım! Rahmet’in “hâ”sı, mülkün “mîm’’i ve devam’ın “dal”ı ile Sana yemin ediyorum. “Muhammed (sallallahualeyhi vesellem) Allah’ın resulüdür. O’nun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah’tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alâmeti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat’taki sıfatları olup İncildeki meselleri ise şöyledir: Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir, işte böylece Allah, onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

Allahım! Yegâne ilah Sensin; Senden başka ilah yoktur. Ne bir uyuklama ne de uyku, Senin için asla söz konusu olamaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Senindir. Senin göklerde ve yerdeki kullarından biri de benim. İznin olmadan hiç kimse Senin huzurunda şefaat edemez. Bu kuluna Sen şefaat et ve başkalarına muhtaç bırakma Allahım. Senin kürsün gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek Sana ağır gelmez. “O öyle ulu, öyle büyüktür.” Allahım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden, altımdan, zâhirimden, bâtınımdan, bazı uzuv ve latifelerimden yahut hepsinden gelebilecek sıkıntı ve tehlikelerden beni muhafaza et. Kalbimi ilim, azamet ve izzetinin nuruyla tenvir buyur. Hiç şüphesiz azamet tahtının ululardan ulu Sultanı Sensin. “Yâ Sîn. Hikmetli Kur’ân’a andolsun.” “Nun. Kalem ve ehl-i kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için.” “Kâf. Şanlı şerefi Kur’ân hakkı için.” “Sâd. Bu şanlı şerefi Kur’ân hakkı için. Kâfirler bu Kur’âni onda şüpheye yer verecek bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah’a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.”

Senin nurun uzak değildir Allahım! Merhametin de ihsan sahiplerine pek yakındır. O merhametinin tamamına, hakikatine, esrarına ve içindeki gizli hâzinelere sığınıyor ve Senden zilletsiz izzet, fakirliği olmayan zenginlik, kedersiz üns ve ünsiyet, korkusuz emniyet diliyoruz. Mîsak-ı evvelde Senin kabza-ı tasarrufunda nasıl idiysek, kulluğumuzda da bizi öyle tevhide ulaştır. 

Rabbim! Bize düşmanlık besleyenleri bertaraf et. Onları yerlerinden ayrılamaz hâle getir, getir ki yerlerinden kımıldayamasınlar ve gelip bize ulaşamasınlar. “Eğer dileseydik gözlerini dümdüz, silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi ? Eğer dileseydik oldukları yerde, hemen baş üstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin, tersyüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi” “Tâ Hâ” “Yâ Sin” Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsün. Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsün. Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsün. “Bütün yüzler, hayatın ve hâkimiyetin tam mânasıyla sahibi olan Hayy u Kay yum’a baş eğmiştir.” 

Allahım! Hakkımızda kötülük planlayanlara öyle büyük meşgaleler ver ki, bizimle uğraşamaz hâle gelsinler. Öyle bela ve musibetlere uğrat ki onları, gelip bizden medet istesinler.

Ey korku içinde yaşayan kulların sığınağı, zalimlerin tasallutundan beni koru. Arşı ayakta tutan, darbesi müthiş olan, vahşileri hapseden Allahım! Bu kuluna zulmetmek isteyenleri hapset. Ey her zaman gâlip olan Rabbim! Galebe etmek isteyenlere karşı beni de gâlip eyle. “Allah, o kâfirleri, elleri boş olarak, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Müminlerin savaşmasına hacet bırakmadı. Herkes anladı ki, Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.” “Zulüm yüklenerek gelen, gerçekten perişan olmuştur.” “Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.” (O düşmanlık besleyenler) duyamaz, göremez, konuşamaz, hareket edemez, karar veremez, bakamaz, konuşamaz, tefekkür ve tedebbürde bulunamaz ve hadlerini aşamazlar (aşamasınlar). “Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremez onlar.” “Eğer dileseydik oldukları yerde, hemen baş üstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin, tersyüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi.” “Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir.” “Bismillahirrahmanirrahîm” hakkı için (dualarımıza icabet buyur Allahım!) 

Allahım! Câmiiyyetin biricik sembolü, Hak ve hakikatin bülendâvaz dellalı, varlık âleminin en hayırlısı Hazreti Muhammed Mustafa’ya salât ü selâmların en faziletlisi ile salât ve selâm eyle. “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir! (7 defa)” Allah’ın ismiyle yüceldim, “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” hürmetine Hakk’ın kifayetiyle serfiraz oldum; “Hâ Mim. Ayn Sin Kâf” hürmetine mazhar-ı himaye kılındım. 

“Dini olduğu gibi, bu azabı da böyle inkâr edenler, onun tepelerine ineceğini, o ateşin yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini, kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi! Onların beklentilerinin hilafına, o ateş öyle apansız gelecek ki, kendileri birden donakalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine süre verilecek (3 defa) ” 

Ey herkes için selâmet kaynağı ve güzellerden güzel isimlerinden biri de Selâm olan Rabbim! Beni ve benimle beraber olanları da selâmette eyle! Zaten ben de arzın dibinden arşın müntehasına kadar, yegâne Rabbimin sıyanetine sığınırım. “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kuranı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biziz.” “O insanın önünde ve ardında devamlı surette nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.” 

Ey Hafız ismiyle kullarını koruyup kollayan Rabbim, beni ve beraberimdekileri de koruyup kolla.

Allahım! Gizli lütufların, ince icraatların ve eşsiz hıfz u sıyaneti-ne sığınıyoruz. Bizleri de korumana al. Nebiy-yi Ekrem’in Hazreti Muhammed’i (aleyhissalâtüvesselam) bize şefaatçi eyle. Efendimize, tertemiz ehline, güzellerden güzel ashâbına salât ve selâm eyle, ey şefkatine hudut olmayan merhametliler merhametlisi Rabbim! Bizi de fazlınla dünyada şerlilerin şerrinden, âhirette de Cehennem azabından koru.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.