İmam-ı Şazeli Hizbü'l-Hıfz Duası

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Allahım! Kitab-ı Mübîninde “O, öyle bir kitaptır ki bâtıl ona ne önünden, ne ardından, hiçbir taraftan yol bulamaz. O Hakim ve Hamîd tarafından indirilmiştir.” buyuruyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömrümüz oldukça bizleri de muhafaza buyur ve Kitab-ı Azîz’ini koruduğun gibi bizim dinimizi/diyanetimizi de koru. 

“Hiç şüphe yok ki o zikri, Kuranı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz.” diye ferman eden Sensin. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömrümüz olduğu müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve Zikrini koruduğun gibi bizim dinimizi de koru. 

“Semayı her türlü şeytandan koruduk.” beyanı da Senindir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür bahşettiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve semayı koruduğun gibi bizim dinimizi de sıyanet buyur. 

“O cinleri (şeytanları) (Süleyman aleyhisselâmın emrinden çıkmamaları için) gözetim altında tutardık.” buyuruyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve kendisine farklı bir fehm ve anlayış lütfettiğin ve cinleri musahhar kıldığın (Süleyman) kulunu koruduğun gibi bizi de her zaman hıfzın altında tut.

Allahım! Yüce Kitabında, “Göğü de dengesini kaybetmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık.” buyuruyorsun. O tavanı koruduğun gibi bizim dinimizi de koru. Yine yüce Kitab’ında, “Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez, O öyle ulu, öyle büyüktür.” ferman ediyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve semavât u zemini koruduğun gibi bizim dinimizi de koru. 

“O kullarının üstünde de tek hâkimdir. O üzerinize, hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir.” fermanı da Senindir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan yaşadığımız müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve sıyanetin altına aldığın kullarının içine bizi de dâhil eyle. 

Kelâm-ı Kadîminde ” Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu Aziz ve Alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah’ın takdiridir.” buyuruyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan hayatta olduğumuz sürece bizleri de muhafaza buyur ve semayı koruduğun gibi bizi de koruyup kolla.

Allahım! Senin nurlu beyanlarından biri de, “Hayır hayır, Kuran onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kurandır.” âyet-i celîlesidir. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve Levh-i Mahfuzu hıfz u sıyanetine aldığın gibi bizi de al. Yine, “O insanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.” ferman ediyorsun. Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan verebilecekleri bütün zararlardan ömür verdiğin müddetçe bizleri de muhafaza buyur ve koruman altındaki kulların zümresine bizleri de kat.

Allahım! Ben de kulun ve elçin Yakub (aleyhisselâm) gibi, “En iyi koruyan Allah’tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.” kudsî hakikatini ikrar ediyor ve Senin himayeni diliyorum. Ya Rab! Komplocuların komplolarından bizi her zaman koru ve “Artık ben işimi Allah’a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir.” diye yalvaran (Mûsa) kulunu himayene aldığın gibi bizim dinimizi de al.

Bizi koruyup kolla ve muhafaza et. Sıyanetine al. Gözetimin altında bulundur. Kilâetini üzerimizden eksik etme.

(Allahım! Müsaadenle düşmanlık besleyen(ler)e seslenmek istiyorum.) Ey bizim için kötülük murad eden, başımıza çorap örmek isteyen, arkamızdan tuzak kuran, “ Ben Rahmana sığındım senden. Eğer Allah’tan korkup haramdan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan.” “Beni taşlayıp öldürmenizden, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınıyorum.” “Kesin sesinizi, sakın bir daha Bana bir şey söylemeye kalkışmayın.” Rabbimin sem ve basarıyla sizin kulak ve gözlerinizin şerrinden korundum. Rabbim sizinle benim arama girdi ve ben Onun kuvvetiyle size galebe ettim. Nebilerin (alanebiyyina ve aleyhimüsselâm), firavunların zorbalıklarından, Rabbilerine sığındıkları nübüvvet ve eman sırrıyla ben de Rabbime sığınıyorum. Nitekim Rabbileri de onları setretmiş ve korumuştu. Cebrâîl (aleyhisselam) bizim sağımızda, Mîkâîl (aleyhisselam) solumuzda ve Muhammed (aleyhisselatü vesselam) her zaman önümüzdedir. Hazreti Allah bizi gölgesi altında tutar ve koruyup kollar. Şerrinize mâni olur. 

Bizi de size mukabelede bulunmaktan muhafaza eder. Onun ilmi hiç şüphesiz bizi de, sizi de ihata eder ve O sizi de bizi de her zaman görür.

Ey yardım edenlerin en hayırlısı, kudret sahiplerinin en kerîmi, kendisine yalvarılanların en hayırlısı, icabet edenlerin en üstünü, dilenenlere en cömert davranan, verdiğinde en fazla veren, en çok bağışlayan merhametliler merhametlisi Allahım! Cinlerden ya da insanlardan her kim bize tuzak kurmak, zarar vermek ya da başımıza bir çorap örmek için uğraşırsa, Senden bu kirli düşünceleri onların sinelerinden söküp atmanı, kalblerine mühür vurmanı, kulaklarını sağır hâle getirmeni, gözlerine perde çekmeni, dillerini susturmanı, ellerini bağlamanı, gayzlarıyla beraber onları helak etmeni, tuzaklarını geri çevirmeni, gerdanlığın boynu sarması ve pişkin tuğladan yapılan taşların fil ashâbının başlarını delip geçmesi gibi, kötülükleriyle onları kuşatmanı ve çevirdikleri dolapları başlarına dolamanı diliyoruz.

“Hakkımızda kötülük düşünenleri, “Hasbiyallahu ve ni’me’l-vekîl”, “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd”, “Hâ Mim Ayn Sin Kâf” ve kendisi için fenâ asla söz konusu olmayıp her zaman Hayy olan Allah’a tevekkül ile bertaraf ederiz. “Vekil olarak Allah yeter.” “Ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.” Yine onları Seb’u’l-Mesânî ve Kuran-ı Azîm’e sığınarak savarız. 

“Şayet Allah bana bir musibet verirse bunlar o musibeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu hâlde sen şöyle de: Allah bana kâfidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız O’na dayanıp güvensinler.” “Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.” Salât ü selâm Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz aile fertlerine, kerem ve iyiliğe kilitlenmiş ashâbına olsun. 

Âmin, birahmetike ya Erhamerrâhimîn!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.