Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Fâtiha Sûresi: Ey Allahım! Ey Âlemlerin Rabbi! Ey Rahman! Ey Rahîm! Ey din gününün, hesap gününün tek hâkimi!

Bakara Sûresi: Ey arzı bir döşek, semayı da bir kubbe yapan ve semadan yağmur indirip, onunla rızık olarak çeşitli mahsuller çıkaran! Ey yeryüzünde bulunan her şeyi bizim için yaratıp, sonra semaya istiva buyuran ve orayı yedi gök hâlinde sağlamca nizama koyan! Ey her şeyi hakkıyla bilen! Ey Hazreti Âdem’e bütün isimleri öğreten ve sonra onları meleklere arz eden! Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsi Kendisine ait olan! Bir şeyi yaratmak isteyince sadece “Ol!” diyen ve dedikleri hemen oluveren! Ey çokça tevbe edenleri ve tevbe edip tertemiz olanları seven! Ey hayatı Kendinden, ebedî hayy olan Hayy ve Kendi Kendine kâim olan Kayyûm! Ey Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutan! Ey Kürsîsi gökleri ve yeri kaplayan! Ey semaları ve arzı koruyup gözetmek Kendisine ağır gelmeyen ululuk ve azamet tahtının sultanı Aliyy ü Azîm!

Âl-i İmran Sûresi: Ey Furkan’ı gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren! Ey gerek yerde, gerekse gökte hiçbir şey Kendisine gizli kalmayan!

O’dur ki, annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. O’ndan başka ilah yoktur. Eşi, benzeri olmayan yegâne galip ve her şeyi yerli yerinde vaz’eden Azîz ü Hakîm O’dur. Mülk ve hâkimiyetin sahibi Mâlikü’l-Mülk de yalnız O’dur.

Allahım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl kılarsın. Her türlü hayır yalnız Senin elindedir. Sen elbette her şeye kâdirsin. Geceyi gündüze katar günü uzatır, gündüzü de geceye katar geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden de ölü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye sayısız rızıklar ihsan edersin.

Ey Âdem ve Nuh nebîleri ve Hazreti İbrahim’in ailesi ile İmran ailesini insanlar içinden seçip onlara üstün kılan! Ey dilediğini affeden ve dilediğine azap eden! Ey çokça bağışlayan ve bol bol merhamet eden! Ey ihsan sahiplerini seven! Ey en güzel mükâfatlar nezdinde olan!

Nisâ Sûresi: Ey kullarına zerre kadar bile zulmetmeyen, dahası zerre kadar bile olsa kullarının iyiliklerini kat kat artıran ve onları yüce nezdinden büyük bir sürprizle mükâfatlandıran! Ey semavat u arzda ne varsa hepsinin mâliki! Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkesin hamd ü senasının biricik mercii olan Ğaniyy ü Hamîd!

Mâide Sûresi: Ey hikmetine uygun olarak dilediği şekilde hükmeden! Ey kendilerini Hakk’a teslim eden nebîlerin (Yahudilerle ilgili meselelerde) kendisiyle hükmettiği, içinde hidayet ve nur olan Tevrat’ı indiren! Ey iki eli de açık olan ve dilediği şekilde infak eden! Ey göklerin, yerin ve ikisi içinde bulunan her şeyin hâkimi! Ey her şeye gücü yeten!

En’âm Sûresi: Ey gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden! Ey gizlimizi de, açığımızı da, iyi ya da kötü ne işleyeceğimizi de bilen! Ey gecede ve gündüzde barınan her şey Kendisinin olan! Ey her şeyi işiten Semî ve her şeyi bilen Alîm! Ey bilinmeyen nice hazinelerin ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları nezdinde bulunan; onları Kendisinden başka kimse bilmeyen; Kendisi karada ve denizde ne varsa hepsini bilen! Ey Kendisinin haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmeyen! Ey yerin karanlıkları için- deki bir tek taneyi bile bilen! Ey hesaba çekenlerin en süratlisi! Ey sözü hak olan! Sura üfleneceği gün de hâkimiyet Kendisine ait olan! Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da bilen! Her şeyi yerli yerinde vaz’eden ve herkesten ve her şeyden haberdar olan Hakîm ü Habîr! Ey karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran! Dinlenmemiz için geceyi, vakitlerimizi hesaplamak için de Güneş ve Ay’ı yaratan! Ey bunları takdir eden Azîz ü Alîm! Ey gözlerin Kendisine erişemediği, ilmi ise bütün gözleri ihata eden Latîf ü Habîr! Ey merhameti geniş fakat azabı mücrim toplumdan geri çevrilemeyen!

A’raf Sûresi: Ey açığı ve gizlisiyle bütün fuhşiyatı, her türlü günahı ve haksız yere tecavüzde bulunmayı haram kılan! Ey gökleri ve yeri altı zamanda yaratan ve sonra Arş’a istiva buyuran! Ey yaratmak ve emretmek Kendisine mahsus olan! Ey şanı pek yüce olan! Ey Âlemlerin Rabbi! Ey dağa tecelli eder etmez onu un ufak ediveren!

Enfal Sûresi: Ey emirleriyle hakkı üstün kılan ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesen! Ey kâfirlerin tuzaklarını zayıflatan!

Tevbe Sûresi: Ey müşriklerin ortak koştukları şirkten münezzeh olan! Ey, Resûlünü kâfirler Mekke’den çıkardıklarında O’na yardım eden! Ey kullarına tevbe yollarını açan, onların tevbelerini ve sadakalarını kabul eden Tevvâb ü Rahîm! Ey mümin kullarından canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın alan! Ey Resûlünü savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, Muhacirlerle Ensârı da tevbeye muvaffak buyuran ve sonra onların bu tevbelerini kabul eden! Ey Arş-ı Azîm’in, Kendisinden başka ilah olmayan yegâne Rabbi!

Yunus Sûresi: Ey gökleri ve yeri altı vakitte yaratan, sonra Arş’a istiva buyuran ve bütün kâinatı yerli yerince idare ve tedbîr eden!

Ey izni olmadan hiç kimse yüce nezdinde şefaat edemeyen! Ey Güneş’i bir ışık, Ay’ı da bir nur yapan! Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilebilmemiz için Ay’a değişik menziller takdir eden! Ey izzet ve azametin biricik sahibi, ey her şeyi işitip bilen Semî u Alîm! Ey hükmeden ve hüküm verenlerin en hayırlısı olan!

Hûd Sûresi: Ey kullarının içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da pek iyi bilen! Bütün sinelerin kökünü, künhünü dahî bilen! Ey gökleri ve yeri altı vakitte yaratan ve daha önce Arş’ı su üstünde olan! Ey her şeyi koruyup gözeten, görüp kaydeden! Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb! Dua ve isteklere cevap veren Mücîb! Ey halkı ısrarla zulmeden ülkeleri derdest edip cezaya çarptıran ve yakalaması pek şiddetli olan! Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek Kendisine mahsus olan ve hükmetmesi için bütün işler sonunda sadece Kendisine döndürülen!

Yusuf Sûresi: Ey lütfunu dilediği kimselere eriştiren ve iyiliğe kilitlenmiş ehl-i ihsanın mükâfatını asla zayi etmeyen! Ey, “Kâfirler güruhu dışında hiç kimse Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.” buyuran! Ey azabı, mücrim topluluklardan hiçbir surette geri çevrilemeyen!

Ra’d Sûresi: Ey gökleri, bizim de görüp durduğumuz gibi, direksiz yükselten ve sonra da Arş’a istiva eden! İşlerini hep bir tedbir çerçevesinde düzenleyen ve âyetlerini açıklayan! Ey yeri yayıp döşeyen, onda sağlam dağlar yükseltip ırmaklar akıtan ve çeşit çeşit meyveler yaratan! Ey her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını bilen! Ey katında her şey bir ölçü ile olan! Ey hem gayb hem de şehadet âlemini bilen ululardan ulu, Kebîr ü Müteâl! Ey kullarına şimşeği göstererek hem korku hem ümit veren ve yağmur yüklü bulutlar oluşturan! Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de içlerindeki saygıdan dolayı Kendisini tesbih ettikleri Yüce Zât!

Yıldırımlar gönderir, onlarla dilediğini çarparsın. Hal böyle iken kâfirler yine de Allah hakkında birbirleriyle tartışıp dururlar. Hâlbuki O’nun cezası pek çetindir.

Ey kalbler ancak zikriyle itmi’nana erip oturaklaşan! Ey dilediği hükmü iptal edip, dilediğini mahv u ispat eden ve Ümmü’l-Kitab’ı nezdinde tutan! Ey hükmeden ve hükmünü denetleyecek hiçbir merci bulunmayan! Ey hesabı çabuk gören!

İbrahim Sûresi: Ey gökleri ve yeri hikmet ile yaratan ve “Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir nesil getirir. Bu, Allah için hiç zor değildir. Allah’ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız, mümkün değil, onları toptan olarak bile sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür.” buyuran!

Ya Rabbi! Beni de, neslimi de namazı hakkıyla ikâme eden kullarından eyle. Rabbim, ne olur, duamı kabul buyur! Ey Rabbimiz! Beni, anne-babamı ve bütün müminleri hesap gününde affeyle.

Hicr Sûresi: Ey semada burç da denilen türlü şekiller arz eden yıldız kümeleri yaratıp seyredenler için onları yıldızlarla süsleyen! Ey Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) bir ismi de Seb-i Mesânî olan Fatiha Sûresi’ni ve Yüce Kur’ân’ı indiren!

Nahl Sûresi: Ey melekleri, yüce nezdinden bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere gönderen! Ey göklerde ve yerdeki bütün canlılar ve melekler asla kibirlenmeden huzurunda secdeye varan Yüceler Yücesi! Ey adaletli olmayı, ihsanla hareket etmeyi ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlarına vermeyi kullarına emreden; onları hayâsızlıktan, çirkin işlerden ve haddi aşıp tecavüz etmekten nehyeden! Düşünüp tutalım diye bize öğüt veren!

Şüphesiz ki Allah, takvaya sarılanlar ve ihsan şuuruyla iyiliği ve güzelliği takip edenlerle beraberdir.

İsra Sûresi: Ey bir gece bazı delillerini göstermek için kulu Muhammed’i (aleyhissalâtü vesselâm) Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksa’ya götüren! Ey yedi kat sema, arz ve bunların içinde olan herkes Kendisini tenzih eden Ulular Ulusu! Ey nebîlerinden bazısını bazısına üstün kılan ve Dâvud’a (aleyhisselâm) Zebûr’u veren! Ey Benî Âdem’i şerefli kılan; insanlara karada ve denizde değişik nakil vasıtaları veren; onlara helal ve hoş rızıklar bahşeden ve yine onları yarattıklarının birçoğuna üstün kılan!

Ey Muhammed’i (aleyhissalâtü vesselâm) kıyamet gününde Makam-ı Mahmud’a eriştirecek olan! Ey Kur’ân-ı Kerîm’i mümin kullarına şifa ve rahmet olarak indiren! Ey çocuk edinmekten münezzeh olan, hâkimiyetinde ortağı bulunmayan, asla acze düşmeyen, hiçbir zaman hiçbir ihtiyacı bulunmayan ve kullarına tekbir getirerek Yüce Zâtı’nın büyüklüğünü ilan etmelerini emreden!

Kehf Sûresi: Ey kulu Muhammed’e (aleyhisselâm) Kitab’ı indiren ve o Kitap’ta hiçbir çelişkiye yol vermeyen! Ey Kendi hükmüne hiç kimseyi ortak etmeyen! Ey Zülkarneyn’e geniş imkânlar bahşeden ve ihtiyaç duyduğu her konuda onun için sebep ve vasıtalar ihsan buyuran!

Meryem Sûresi: Ey Ruhunu Hazreti Meryem’e gönderen ve Ruhu ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüveren! Ey Hazreti Mûsa’ya Tûr’un sağ tarafından seslenen ve vasıtasız, hususî konuşmak için onu huzuruna yaklaştıran! Ey İdris’i (aleyhisselâm) üstün bir makama yükselten!

Tâhâ Sûresi: Ey arzı ve yüksek gökleri yaratan! Ey Arş’a istiva buyuran Rahman! Ey göklerde, yerde, ikisi arasında ve yerin altında ne varsa hepsi sadece Kendisine ait olan! Ey gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilen! Ey “Kıyamet gününde Rahman’ın azametinden dolayı bütün sesler kısılmıştır; artık fısıltıdan başka bir şey işitilmez.” buyuran!

Enbiya Sûresi: Ey gökte ve yerde söylenen her sözü bilen Semî u Alîm! Ey semavat u arzda kim varsa hepsi Kendisinin mülkü olan! Ey yüce nezdindeki melekler kibirlenmeden ve yorulmadan Kendisine ibadet eden, gece gündüz ara vermeden Yüce Zâtını tesbihte bulunan Ulular Ulusu! Ey geceyi, gündüzü ve her biri bir yörüngede yüzüp duran Güneş ve Ay’ı yaratan! Ey kıyamet gününde hiçbir kimsenin zerre kadar haksızlığa uğramayacağı dosdoğru ve hassas teraziler vaz’eden!

Hac Sûresi: Ey İbrahim Nebî’ye Beytullah’ın yerini hazırlayan ve “Sakın Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve Beytimi de, tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû ve secdeye varanlar için tertemiz tut! İnsanları da hacca davet et; yürüyerek sana gelsinler.” diye buyuran! Ey gökten indirdiği yağmur ile yeryüzünü yemyeşil hâle getiriveren!

Allah Latîf ü Habîr’dir; en ince noktalara kadar ihtiyaçları görüp gözetir ve her şeyden, herkesten haberdardır. O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!

Mü’minûn Sûresi: Ey hayatı veren ve geri alan, gece ile gündüzü peş peşe getiren! “Hâlâ aklınızı kullanıp bunları bir düşünmez misiniz?” buyurarak kullarını ikaz eden!

Allah Yüceler Yücesi’dir. Gerçek hükümran O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Pek yüce ve değerli olan Arş’ın Rabbidir.

Yarlığa Rabbim bizi ve merhamet buyur; buyur ki, Sen merhameti en hayırlı olansın.

Nûr Sûresi: Ey kimi karnı üstünde sürünen, kimi de iki yahut dört ayağı üzerinde yürüyen bütün canlıları sudan yaratan! Ey her şeyi en iyi bilen!

Furkan Sûresi: Ey bütün ins ü cinni uyarsın diye kulu Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) Kur’ân’ı indiren! Ey rüzgârları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen ve gökten tertemiz bir su indiren! Ey insanı sudan yaratıp ona bir nesep bahşeden ve sıhriyet bağı ile başka insanlarla akraba yapan! Ey ibret almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü ardı ardına getiren!

Şuarâ Sûresi: Ey yeryüzünde çiftler hâlinde nice güzel ve faydalı bitkiler yetiştiren! Ey sihirbazları secdeye kapandırıp, onlara “Âlemlerin Rabbi’ne, Mûsa ile Harun’un (aleyhimesselâm) Rabbi’ne biz de iman ettik.” dedirten! Ey diriliş gününde Cennet’i takva sahiplerine yaklaştıran ve Cehennem’i azgınlık yapanlara gösteren! Ey Azîz ü Rahîm! Ey Rabb-i Rûhi’l-Emîn!

Neml Sûresi: Ey göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran; kullarının gizlediklerini de, açıkladıklarını da bilen! Ey arzı yaşanmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan, üstünde sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan! Ey çaresiz kalıp da Kendisine yalvaranın duasını kabul ederek sıkıntılarını gideren; ona karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren! Ey her şeyi muhkem ve mükemmel yapan! Yaptıklarımızın hepsinden haberdar olan!

Kasas Sûresi: Ey zayıflara ihsanda bulunan, onları dünyada örnek şahsiyetler yapan ve ülkelerine vâris kılan! Ey inananlardan olması için Hazreti Mûsa’nın annesinin kalbine sabır kuvveti veren! Ey başta da sonda da, dünyada da âhirette de bütün hamd ü senalar sadece Yüce Zâtına ait olan! Ey hükümranlığı bütünüyle elinde bulunduran! Ey sonunda Kendisine döndürüleceğimiz Yüce Zât!

Ankebût Sûresi: Ey insanların kalblerinin neleri sakladığını pek iyi bilen! Ey Hazreti Nuh’u ve gemisinde bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hâdiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yapan! Ey her zaman ehl-i ihsanın yanında olan!

Rûm Sûresi: Ey her işin başında da sonunda da hüküm hep Kendisine ait olan! “O gün müminler, Allah’ın nusretiyle sevinecekler. Allah dilediğini muzaer kılar. Zira O, Azîz’dir, Rahîm’dir.” buyuran! Ey mahlûkatı ilkin yoktan var eden ve ölümden sonra tekrar dirilten! Bu diriltme Kendisi için pek kolay olan! Ey göklerde ve yerde en yüce sıfatlar Ulu Zâtına ait bulunan! Ey eşi benzeri olmayan yegâne galip ve Azîz! Ey her şeyi yerli yerinde vaz’eden Hakîm!

Lokman Sûresi: Ey gizli-açık nimetlerini bize bol bol ihsan buyuran! Ey dini inkâr edenlere kısa bir süre ömür sürme imkânı veren, sonra da onları şiddetli bir azaba mahkûm eden! Ey kıyametin kopacağı saati yalnız Kendisi bilen, yağmuru sadece Kendisi indiren ve rahimlerde olanı da bir tek Kendisi bilen!

Secde Sûresi: Ey gayb ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen Azîz ü Rahîm! Ey yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapan! Ey insanı başta çamurdan sonra da onun neslini basit ve hakir bir suyun özünden yaratan!

Ahzab Sûresi: Ey hep hakkı söyleyen ve kullarını dosdoğru yola hidayet eden! Ey kâfirleri, elleri boş olarak, kin ve öfkeleriyle geri çeviren! Ey Hazreti Muhammed’i (aleyhissalâtü vesselâm) insanlar için bir şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderen! Ey kâfirleri rahmetinden mahrum bırakan ve onlara şiddetli Cehennem ateşini hazırlayan!

Sebe’ Sûresi: Ey âhirette hamdler yalnız Yüce Zâtına mahsus olan! Ey dilediği kimsenin rızkını bollaştıran, dilediğinin rızkını da daraltan! Ey rızkı yalnız ve yalnız Kendisi veren!

Fâtır Sûresi: Ey yarattıklarından istediğine, istediği kadar ekstra lütuflar ve özellikler bahşeden! Ey ne göklerde ne de yerde Kendisini engelleyip aciz bırakabilecek bir güç bulunan! Ey olmuş-olacak, cüz’î-küllî her şeyi bilen Alîm ve her şeye gücü yeten Kadîr!

Yâsîn Sûresi: Ey yerin bitirdiklerini, insanları ve onların bilmediği daha nice şeyleri çiftler hâlinde yaratan! Ey Kamer için birtakım safhalar, duraklar tayin eden ve sonunda onu eski hurma salkımının çöpü gibi ince ve kavisli hâle getiren! Ey çürümüş vaziyetteki kemikleri diriltecek olan!

ât Sûresi: Ey dünyaya en yakın semayı yıldızlarla süsleyen ve orayı her türlü mütemerrit/inatçı şeytandan koruyan! Ey Mûsa ve Harun peygamberlere ihsanda bulunan; onları da, milletlerini de müthiş bir gâileden kurtaran! Ey elçi olarak gönderdiği kullarına yardım hususunda vaadde bulunan!

Sâd Sûresi: Ey sabah-akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, Hazreti Dâvud’un (aleyhisselâm) emrine veren! Ey Dâvud Nebî’ye hikmet, nübüvvet, kararda isabet ve maksadını güzelce ifade gibi ekstra lütuflar bahşeden! Ey Süleyman Peygamber’e, emriyle istediği yere kolayca ulaşan rüzgârı musahhar kılan!

Zümer Sûresi: Ey bütün günahları yarlığayan Ğafûr u Rahîm! Ey bütün bir dünya kıyamet gününde kabza-ı tasarrufunda olan, gökler kudreti karşısında dürülen! Ey müşriklerin uydurdukları ortaklardan münezzeh ve muallâ olan!

Mü’min Sûresi: Ey günahları bağışlayan, tevbeleri kabul buyuran, suçluları cezalandırması pek çetin, lütuf ve ihsanları da çok geniş olan! Ey Kendisinden başka asla bir ilah bulunmayan ve dönüş sadece Kendisine olan! Ey gözlerin harama nazar gibi haince bakışlarını ve kalblerin sakladıklarını bilen!

Fussilet Sûresi: Ey iki gün/vakit içinde gökleri yedi kat olarak şekillendiren ve her bir göğe kendisine ait işi vahyeden! Ey hem mağfiret hem de acı bir azap sahibi olan! Ey her şeyi ilmi ve kudreti ile kuşatan!

Şûrâ Sûresi: Ey insanlar ümitlerini kestiklerinde yağmur indiren ve rahmetini her tarafa yayan! Ey Yüce Dost ve Yardımcı, Veliyy! Ey herkesin hamd ü senasının biricik mercii Hamîd! Ey dilediğini yaratan, dilediğine kız, dilediğine de erkek evlat veren!

Zuhruf Sûresi: Ey bir kısmı diğer kısmına iş gördürebilsin diye kullarından bazılarını bazılarına üstün kılan ve rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlı olan! Ey kullarının sırlarını bilen, gizli konuşmalarını işiten ve elçileri vasıtasıyla onların yaptıkları her şeyi kaydeden! Ey semanın ve arzın yegâne İlahı! Ey Hakîm ü Alîm!

Duhân Sûresi: Ey hayatı veren ve geri alan; bizim ve bizden önce gelip geçen atalarımızın Rabbi olan! Ey Benî İsrail’i, zelîl eden o işkenceden, haddini aşan ve büyüklük taslayıp zorbalık yapan Firavun’un işkencesinden kurtaran!

Câsiye Sûresi: Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini kullarının hizmetine veren! Ey İsrailoğulları’na, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet veren ve onları temiz nimetlerle rızıklandırarak insanlara üstün kılan! Ey göklerde ve yerde ululuk yalnız Yüce Zâtına ait olan Azîz ü Hakîm!

Ahkâf Sûresi: Ey insana, hem kendisini nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle dünyaya getirmiş olan annesine, hem de babasına güzel muamelede bulunmasını emreden! Ey Mekkelilerin etrafında bulunan birçok şehri yerle bir eden ve yanlış yollarından dönsünler diye âyetlerini onlara farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklayan! Ey gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakta hiçbir güçlük çekmeyen!

Muhammed Sûresi: Ey dünyada dönüp dolaştığımız yeri de, âhirette varıp kalacağımız yeri de bilen! Ey kullarını, içlerinden mücahede edenleri ve sabır gösterenleri ayırt etmek, onların iyi ve kötü hallerini ortaya çıkarmak için imtihan eden!

Fetih Sûresi: Ey Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) apaçık bir fetih ihsan eden! Üzerindeki nimetini, ihsanını tamamlayan ve O’na şanlı şerefli bir zafer veren! Ey göklerin ve yerin bütün orduları Kendisinin olan! Ey olmuş-olacak her şeyi bilen Alîm ve her şeyi yerli yerinde vaz’eden Hakîm! Ey, “Allah o ağacın altında Sana biat ettikleri zaman müminlerden gerçekten razı oldu. Onların kalblerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetlerle mükâfatlandırdı.” diye buyuran! Ey bütün dinlere üstün kılmak için Resûlü’nü hidayet ve hak din ile gönderen! Ey şahit olarak sadece Yüce Zâtı yeterli olan!

Hucurât Sûresi: Ey bize imanı sevdiren ve onu kalblerimizde güzelleştiren; bize inkâr, fısk ve isyanı kerih gösteren ve böylece bizi dosdoğru yolda yürüyenlerden eyleyen! Ey hep adaletle davrananları seven! Ey semavât u arzdaki gizlilikleri bildiği gibi kullarının bütün yaptıklarını da bilen!

Kâf Sûresi: Ey gökten bereketli bir su indiren ve onunla bahçeler, biçilen ekinler bitiren! Ey insanı yaratan ve nefsinin ona neler fısıldadığını pek iyi bilen! Ey insana şah damarından daha yakın olan! Ey hükümleri asla değiştirilemeyen ve ahkâmında kullarına katiyen zulmetmeyen!

Zâriyât Sûresi: Ey Firavun’u ve ordularını yakalayıp (yaptığı zulümlerin cezası olarak) denizin dibine geçiriveren!

Zavallı Firavun, boğulurken kendini levmedip duruyordu.

Ey Âd kavmi üzerine, önüne gelen her şeyi kökünden kazıyan ve kül gibi savuran bir kasırga gönderen! Ey Allahım! Ey bütün yaratılmışların rızkını veren Rezzâk! Ey mutlak gücün yegâne Sahibi!

Tûr Sûresi: Ey Tûr Dağı’nın, ince deri üzerine yazılmış o kitabın, Beyt-i Ma’mûr’un, yüksek bir tavana benzeyen gök kubbenin ve ağzına kadar dolu olan denizin Rabbi! Ey “Rabbinin cezası mutlaka gerçekleşir.” ferman buyuran! Ey durumuna göre herkese iyilikte bulunan ve donanım, konum ve liyakate göre bol bol merhamet eden Berr u Rahîm!

Necm Sûresi: Ey vahiy esnasında aslî suretine girip haşmet- le doğruluveren pek güçlü, kuvvetli, kemâl ve üstün melekeler sahibi Cebrail’in Rabbi! Ey kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığı ile cezalandıran ve ihsan sahiplerine en güzel mükâfatı veren! Ey ana rahmine atılan nutfeden erkek ve dişi çiftini yaratan! Ey Eski Âd kavmini ve Semûd halkını yok edip onlardan geriye hiçbir kâfir ve zalim bırakmayan!

Kamer Sûresi: Ey boşalan bir su ile semanın kapılarını açan, yeri pınar pınar fışkırtan ve takdir buyurduğu tufan için her iki su kütlesini birleştiren! Ey üzerinde düşünülüp ders alınsın diye Kur’ân’ın anlaşılmasını kolaylaştıran ve “Var mı düşünüp ibret alan?” diye soran! Ey Lût’un (aleyhisselâm) ailesini seher vakti kurtaran! Ey Firavun’un ailesini mutlak galip ve tam muktedir olanın şanına yaraşır tarzda derdest edip cezalandıran!

Rahman Sûresi: Ey Kur’ân’ı öğreten, insanı yaratan ve ona konuşup düşüncelerini açıklamayı ta’lim buyuran! Ey semayı yükselten, kâinata bir ölçü ve denge koyan ve yeryüzünü canlılar için alçaltıp döşeyen! Ey sonsuz celâlle ikram ve cemâli cem’ eden Zü’l-celâli ve’l-ikram!

Vâkıa Sûresi: Ey meniyi ve ondan insanı yaratan! İnsanların ektiklerini bitiren! Yakmakta oldukları ateşin ağacını çölde ve yolda bulunanlar için hem bir ders, hem de istifade vesilesi kılan! Ey o pek şerefli ve değerli Kur’ân’ı yüce nezdinden indiren Rabbülâlemîn!

Hadîd Sûresi: Ey “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih ve tenzih eder. O, Azîz ü Hakîm’dir.” diye buyuran! Ey Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim’i peygamber olarak gönderen, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet veren! Ey bütün lütuf ve inayet elinde olup, onu dilediğine veren büyük lütuf Sahibi!

Mücâdile Sûresi: Ey semavat u arzda ne varsa hepsini bilen!

Üç kişinin gizlice konuştuğu yerde onların dördüncüsü, beş kişinin gizlice konuştuğu yerde de onların altıncısı mutlaka O’dur. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O, kendileriyle beraberdir. “Ben ve elçilerim elbette galip geliriz.” diye ferman buyuran Kaviyy ü Azîz de yalnız O’dur.

Haşr Sûresi: Ey çıkacaklarının Müslümanlarca asla düşünülmediği bir zamanda, ehl-i kitaptan olan kâfirleri yurtlarından bir çırpıda çıkaran! Ey Allah! Ey Rahman! Ey Melik! Ey Kuddûs! Ey Selam! Ey Müheymin! Ey Azîz! Ey Cebbâr! Ey Mütekebbir! Ey Hâlık! Ey Bari’! Ey Musavvir! Ey Azîz! Ey Hakîm!

Mümtehıne Sûresi: Ey kıyamet gününde kulları arasında hükmedecek olan! Ey kullarının her yaptığını gören! Ey Kadîr, ey Ğafûr ve ey Rahîm!

Sa Sûresi: Ey taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar hâlinde Kendi yolunda mücadele edenleri seven! Ey iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyen ve böylece mümin kulları diğerlerine galip gelen!

Cuma Sûresi: Ey daha önce apaçık bir dalâlet içinde olan ümmî kullarına, yine kendi içlerinden, Allah’ın âyetlerini okuyan, onları kalblerine bulaşmış kirlerden arındıran, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderen! Ey bütün lütuf ve inayet elinde olup, onu dilediğine bahşeden çok büyük lütf u ihsan Sahibi! Ey rızık vermede nihaî mertebede hayır sahibi olan!

Münâfikûn Sûresi: Ey göklerin ve yerin bütün hazinelerinin yegâne Sahibi! Ey kullarının yaptığı bütün her şeyden haberdar olan!

Teğâbün Sûresi: Ey mülk ve bütün hamd ü senalar Kendisine ait olan ve gücü her şeye yeten! Ey semavat u arzda olup biten her şeyi; kullarının gizlediklerini ve açıkladıklarını, dahası kalblerin derinliklerinde olanları bilen! Ey Halîm ve ey Şekûr! Ey hem gayb hem de şehadet âlemlerini bilen Azîz ü Hakîm!

Talâk Sûresi: Ey her şeye bir ölçü takdir eden! Ey yedi kat semayı ve arzdan onların benzerini yaratan! Ey her şeye Kâdir olan, ilmi ve kudreti ile her şeyi kuşatan!

Tahrim Sûresi: Ey isyan eden kullar için yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşi hazırlayan! Ey iman edenler için ders ve ibret alınacak darb-ı meseller ortaya koyan!

Mülk Sûresi: Ey mülkün tamamını yed-i kudretinde tutan ve her şeye Kadîr olan! Ey ölümü de hayatı da yaratan! Ey Azîz ü Ğafûr! Ey yere en yakın olan göğü lambalarla donatan ve o lambaları şeytanlara atılan mermiler yapan! Onlar için bir de alevli ateş azabını hazırlayan!

Kalem Sûresi: Ey yolundan sapanları ve doğru yolda yürüyenleri en iyi bilen! Ey Kur’ân’ı yalan sayanları, bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıran!

Hâkka Sûresi: Ey Semûd halkını korkunç bir felaketle ve Âd kavmini dehşetli bir kasırgayla imha eden! Ey o inkârcıları derdest edip cezalandıran! Ey kıyametin koptuğu gün Yüce Arş’ı sekiz melek tarafından taşınan!

Meâric Sûresi: Ey meleklerin ve Ruh’un Kendisine yükseldikleri yükselme basamaklarının Sahibi! Ey (değişik hikmetlerle) insanı cimri ve başı derde düştüğünde sızlanıp duran bir varlık olarak yaratan!

Nûh Sûresi: Ey yedi kat semayı birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan! Gökte Ay’ı bir nur, Güneş’i de lamba yapan!

Cin Sûresi: Ey şanı çok yüce! Ey eş ve çocuk edinmekten münezzeh ve muallâ!

Müzzemmil Sûresi: Ey doğunun da, batının da Rabbi olan ve Kendisinden başka bir ilah bulunmayan! Resûl-i Ekremine, “O hâlde Sen de yalnız O’nun himayesine sığın, O’na güven.” buyuran! Ey nezdinde Cehennemlikler için bukağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve acı bir azap olan!

Müddessir Sûresi: Ey Kamer’in, dönüp gitmekte olan gecenin ve ağaran sabahın Rabbi! Ey Yüce Zâtına saygı duyulmaya, azabından sakınılmaya layık olan ve kullarını bağışlamak ulu şanına çok yaraşan!

Kıyâmet Sûresi: Ey kıyamet gününün ve sürekli kendini kınayıp duran nefsin Rabbi! Ey o gün her şey Kendisine sevk edilecek olan! Ey insanı erkek ve dişi olarak iki cins yaratan!

Bütün bunları yapan Allah, elbette ölüleri diriltmeye kâdirdir.

İnsan Sûresi: Ey insanı karışık bir nutfeden yaratan ve imtihan etmek için onu işiten ve gören bir varlık yapan! Ey kâfirlere zincirler, kelepçeler ve alevli ateşler hazırlayan! Ey dilediği kullarını rahmetine gark eden; zalimlere de gayet acı bir azap hazırlayan!

Mürselât Sûresi: Ey iyilik için birbirinin peşinden gönderilenlerin, esip savuranların, tohumlarını yaydıkça yayanların, hak ile bâtılı, doğru ile eğriyi ayırt edenlerin ve tevbe edenler için bir özür, isyan edenler için de bir tehdit olmak üzere peygamberlere vahiy getiren meleklerin Rabbi!

Nebe’ Sûresi: Ey kullarını çift çift yaratan! Ey geceyi bir örtü, gündüzü geçim için çalışma zamanı kılan!

Nâziât Sûresi: Ey münkirlerin ruhunu söküp çıkaran, müminlerin ruhunu ise kolaylıkla alan, fezada yüzüp giden, ilahî emirleri yerine getirmek için yarışan ve vazifelerini bihakkın yerine getiren meleklerin Rabbi! Ey göğü direksiz yükselten ve kusursuz işleyen bir sisteme bağlayan; derece derece karanlığını giderip ışığını ortaya çıkaran!

Abese Sûresi: Ey insanı bir damla sıvıdan yaratan, yaratıp ona güzel bir şekil veren! Doğru yolu onun için kolaylaştıran ve en sonunda da verdiği can emanetini geri alıp kabre koyan! Sonra dilediği zaman onu yeniden dirilten! “Ne var ki o inkârcı, Allah’ın kendisine olan buyruğunu yerine getirmemiştir.“ buyuran! Ey yağmuru gökten şarıl şarıl boşaltan ve toprağı yarıp ekime hazır hâle getiren! Sonuçta orada taneli bitkiler, üzümler, sebzeler, zeytinler ve hurmalar bitiren!

Tekvîr Sûresi: Ey kıyamet gününde Güneş’i dürüp ışığını söndüren, yıldızları yerlerinden düşürüp dağıtan, hamile develer gibi en kıymetli malları bile ortada başıboş bıraktıran!

Ey gündüz gizlenip sinen, sonra tekrar ortaya çıkan, sonra yine gizlenen ve nihayet büsbütün gözden uzaklaşan yıldızların, geçip gitmeye yönelen gecenin ve nefes alıp ağarmaya başlayan sabahın Rabbi!

İnfitar Sûresi: Ey kıyamet vaktinde göğü yaran, yıldızları parçalayıp etrafa saçan, denizleri birbirine katıp tek deniz hâline getiren ve kabirlerin içini dışına çıkaran!

Mutaifîn Sûresi: Ey öldükten sonra dirilmeye inanmayan günahkâr fâcirlerin hesap defterlerini Siccîn’e; iyiliğe adanmış ebrârın hesap defterlerini ise İlliyyîn’e kaydeden! Ey hayra kilitlenmiş birr u takva erlerini hitamı misk olan, içildiği zaman misk kokusu bırakan, ağzı mühürlü saf Cennet şarabı ile lütuflandıran!

İnşikak Sûresi: Ey kıyamet günü göğü yaran ve yeri dümdüz eden! Ey şafağın, gece ve içinde barındırdıklarının ve dolunay hâlini alan Kamer’in Rabbi!

Burûc Sûresi: Ey yıldız kümeleri olan burçlarla süslü göğün, geleceği bildirilen kıyamet gününün, şahit olan ve olunan her şeyin Rabbi! Ey zalimleri derdest edip yakalaması pek çetin olan! Ey yoktan var eden ve ölümden sonra tekrar dirilten! Ey dilediği günahları bağışlayan Ğafûr ve bazı kullarını muhabbete mazhar kılan Vedûd! Ey Arş’ın sahibi! Ey şanı pek yüce olan Mecîd! Ey dilediğini dilediği şekilde gerçekleştiren!

Târık Sûresi: Ey insanı erkeğin sulbü ile kadının kaburga kemikleri arasından fışkırıp çıkan basit bir sıvıdan yaratan!

A’lâ Sûresi: Ey yaratıp en mükemmel şekli veren! Her şeye en uygun bir ölçü takdir edip, onu asıl gayesine yönlendiren! Ey otlakları, yeşillikleri çıkaran! Ey gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilen!

Ğâşiye Sûresi: Ey semayı yükselten, dağları diken ve yeryüzünü yayıp hayata elverişli kılan! Ey her şeyin dönüşü Kendisine ait olan ve “Hesabı görmek Bize aittir.” buyuran!

Fecr Sûresi: Ey şafak vaktine, on geceye, çift ve tek olanlara ve akıp giden geceye kasem eden ve “Bu yeminlerde akıl sahipleri için elbette çok sağlam bir te’yit ve tasdik yatmakta değil midir?” diye soran! Ey zalimlere yapacağı azabı kimsenin yapamayacağı ve vuracağı bağı kimsenin vuramayacağı Yüceler Yücesi!

Beled Sûresi: Ey insanı meşakkat, imtihan ve çile ile içli dışlı yaratan ve “İnsan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı zannediyor.” diye soran! Ey insana görmesi için gözler, gönlüne tercüman olması için de bir dil ve iki dudak veren ve ona hayır ve şer yollarını gösteren!

Şems Sûresi: Ey Güneş’in ve aydınlığının, onu takip eden Ay’ın, Güneş’i ortaya çıkaran gündüzün ve onu bürüyüp saran gecenin Rabbi! Ey “Rabbileri, onların üzerine azap indirdi ve onları yerle bir etti. O, yaptığının neticesi konusunda elbette endişe duyacak değildir.” buyuran!

Leyl Sûresi: Ey karanlığı ile ortalığı bürüdüğü zaman gecenin ve açılıp parladığı zaman gündüzün Rabbi! Ey doğru yolu göstermek elbette Kendi şânından olan ve âhiret de dünya da yed-i kudretinde bulunan!

Duhâ Sûresi: Ey Güneş’in yükselip en parlak hâlini aldığı kuşluk vaktinin ve tamamen kararıp sükûnete erdiği zaman gecenin Rabbi! Ey Nebîsine hoşnut oluncaya kadar ihsanda bulunacak olan!

İnşirah Sûresi: Ey Resûl-ü Ekrem’inin göğsünü açıp genişleten ve O’nun ağır yükünü üzerinden alan! Ey her güçlükle beraber bir kolaylık veren!

Tîn Sûresi: Ey Sina Dağı’na ve güvenli belde olan Mekke’ye yemin eden! Ey insanı en mükemmel surette yaratan!

Alâk Sûresi: Ey insana kalemle yazmayı öğreten! İnsana bilmediklerini öğreten! Ey dönüş elbette Kendisine olan!

Kadir Sûresi: Ey Rabbilerinin izniyle meleklerin ve Cebrail’in (aleyhisselâm) inip durduğu Kadir Gecesi’ni bin aydan daha hayırlı kılan!

Beyyine Sûresi! Ey içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazıların bulunduğu tertemiz sayfaları indiren!

Zilzâl Sûresi: Ey kıyamet günü yeri müthiş bir zelzele ile sarsacak ve yerin bağrındaki ağırlıkları çıkaracak olan!

Âdiyât Sûresi: Ey (Allah yolunda) nefes nefese koşanların, tırnaklarıyla yerden kıvılcım çıkaranların ve sabah erkenden baskın yapanların Rabbi!

Kâria Sûresi: Ey iradesiyle, kıyamet günü insanların uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatıldığı ve dağların atılmış rengârenk yünlere dönüştüğü!

Tekâsür Sûresi: Ey o gün kullarını verdiği nimetlerden hesaba çekecek olan!

Asr Sûresi: Ey kâfirlere hüsran yaşatan; bize de hakkı ve sabrı emreden!

Hümeze Sûresi: Ey tâ kalblere kadar işleyen tutuşturulmuş Cehennem ateşini yaratan! Ey düşmanlarının üzerine bu ateş mahzeninin kapılarını kapatıp, onları upuzun direkler arasında her taraflarından bağlı olarak bırakacak olan!

Fîl Sûresi: Ey fillerle gelen o malum orduyu helak eden! Onla- rın hile ve düzenlerini boşa çıkaran! Üzerlerine pişmiş tuğladan yapılmış taşlar atan sürü sürü ebabil kuşları gönderen!

Kureyş Sûresi: Ey kullarını açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan emin kılan!

Mâûn Sûresi: Ey “Vay hâline! Kıldıkları namazdan gafil olanların; ibadetleri gösteriş için yapanların ve insanlardan her türlü yardımı esirgeyenlerin.” buyuran!

Kevser Sûresi: Ey Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Kevser’i, bol ve kesintisiz hayrı veren ve O’na namaz kılmayı, kurban kesmeyi emreden!

Kâfirûn Sûresi: Ey kâfirleri ve taptıkları putları helak eden!

Nasr Sûresi: Ey Nebiy-yi Ekrem’i Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) nusret ve düşmanlarına karşı fetih ihsan eden! Ey tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran Tevvâb!

Tebbet Sûresi: Ey Ebû Leheb’i helak eden ve onu alev alev yükselen ateşe atan!

İhlâs Sûresi: Ey ikincisi olmayan tek, Ehad! Ey herkesin Kendisine muhtaç olduğu ama Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan müstağni, Samed! Ey doğurma ve doğurulma gibi çirkin isnatlardan münezzeh olan ve hiçbir şey Kendisine denk olmayan!

Felak Sûresi: Ey sabahın Rabbi! Yarattığın şeylerin şerrinden, çöküp ortalığı kapladığı zaman gece karanlığının şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden beni muhafaza buyur!

Nâs Sûresi: Ey insanların Rabbi! İnsanların yegâne Hükümdarı! İnsanların İlahı! Beni, insanların kalblerine vesvese salan, insanlardan da, cinlerden de olabilen o sinsi şeytanın üflemelerinin şerrinden koru!

”Mutlak izzet sahibi Rabbin, o inkârcıların yakışıksız nitelendirmelerinden münezzehtir. Selam, Allah’ın dinini tebliğ için gönderilen resûllere ve bütün hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a.”

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.