İmam Şâzilî Hazretlerinin Hizbü’t Tams Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım! Yüce isimlerin, mükerrem meleklerin ve şanı büyük nebîlerin yüzü suyu hürmeti ne dualarımızı kabul buyur. Göndermiş olduğun bütün nebîler (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm), indirmiş olduğun bütün kitaplar, kabul buyurduğun bütün ameller, gözler önüne serdiğin bütün hüccetler, kolay hâle getirdiğin zorluklar, bir iken ayırdığın (gökler ve yer), nurlandırdığın karanlıklar, korkar iken içlerine emniyet saldıkların ve konuşurken susturduklarınla tevessülde bulunuyor, Senden hakkımızda komplo kuranların komplolarını ve zarar verme kastı taşıyanların zararlarını bertaraf etmeni diliyorum.

Allahım! “Eğer dileseydik gözlerini dümdüz, silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? Eğer dileseydik oldukları yerde, hemen baş üstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin, tersyüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi.” mealindeki âyetlerin hakkı için öyle lerinin kalblerini ve ellerini hiçbir şey duyamaz ve yapamaz hâle getir. Ayaklarını sars, başlarından aşağıya musibet yağdır ve onlara karşı bu kuluna yardım et.

Allahım! Umutların dayandığı son nokta Sensin ve her işte yalnız Sana tevekkül edilir. “Ey Yüce Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.” “Biz neden Allah’a tevekkül etmeyelim ki gireceğimiz yolları bize O gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz.”

Allahım! Biz Sana dayandık ve işlerimizi Sana havale ettik. Ne olur, umduklarımızda bize haybet yaşatma. Tevekkülümüze mukabelede bulun. Bizi bırakma. Ey gayelerin son noktası ve inayet sahibi Rabbim! İhtiyaçlarımızı is’af buyur ve bizi koruyup kolla. Ey belaları defeden, tasaları gideren, hata ve kusurları görmezden gelen ve tökezleyenlere her zaman bir kere daha doğrulup yürüme fırsatları veren Allahım! Bana da fırsatlar ver. Düşkünlüğüme merhamet et. Tasalarımı gider. Kusurlarımı mağfiret buyur. Başımdaki belaları sav. Hiç şüphesiz Sen kullarının tevbelerini kabul buyurur, günahlarını da bağışlarsın. 

Rabbim! “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” ile yetindim; “Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf”’a sığındım; “Nûn ve’l Kalem”’in, nurun ve karanlıkların, vücud ve adem âlemlerinin, levh u kalemin ve ümmetlerin ecellerinin Sahibi Allah’a dayandım. “Allah, ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır. Hayır hayır, Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levhi Mahfuz’da olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.” “Kâf. Şanlı şerefli Kur’ân hakkı için.” “Sâd. Bu şanlı şerefli Kur’ân hakkı için. Kâfirler bu Kur’ân’ı onda şüpheye yer verecek bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah’a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.” “Tâ Sîn” “Hâ Mîm” “Elif Lâm Mîm” “Elif Lâm Mîm Sâd” “Elif Lâm Mîm Râ” “İyi bilsinler, onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.” “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.” “İzzet ve kudret sahibi olan senin Rabbin onların bütün bâtıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler Âlemlerin Rabbi Allah’adır.” Salât ü selâm Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz, dupduru ehline, kerem ve iyilik timsali ashâbına olsun. Âmin!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.