Gam ve Tasanın Gitmesi için,

Muhyiddîn ibni Arabî Hazretlerinden “Hizbü’t Tefrîc” Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla


Ey tasaları gideren ve onlardan kurtuluş yolları bahşeden Allahım! Gelip başıma konan belalardan beni de kurtar. Bu gam ve tasayı benden izale edecek Senden başka kimim var ki! Ey Yüce Rabbim! Bana karşı düşmanlık besleyenler canıma kastettiler ve onların elinden hiçbir surette kurtulamayacağımı zannettiler. Ben de onların tuzaklarını bozman için Sana teveccüh ettim, Senin kapına geldim. Sen ya Rabbî, korku ve reca hisleriyle kapına yönelenlerin biricik yardımcısısın. Ey “Tâ Hâ”’nın Rabbi! Başlarına gelecek bir felaketle, bir sadme ile o düşmanları sars. Onları helak et ve beni onların ellerinden kurtar.

Allahım! Bu cümleler, abdi zelîlinden Mevlâyı Celîl’ine bir yakarışın ifadeleridir. Rabbim! “Bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) ve O’nun ehli beyti hatırına dertlerimi, tasalarımı gider ve onlardan kurtulmam için bana fereç ve mahreç yolları ihsan eyle.

Hamd ü senalar olsun gamları ve kederleri izale eden, ayıp ve kusurları örten, çokluğuna rağmen günahları affeden, Allâmü’l Ğuyûb sıfatıyla açık gizli her şeyi bilen, Eyyûb Nebî’nin bela ve derdini gideren, Hazreti Yusuf ile babası Hazreti Yakub’u (aleyhimesselâm) hazîn ayrılıklarından sonra tekrar kavuşturan ve her türlü noksandan muallâ ve muarrâ olan Yüceler Yücesi Allah’a. Hamd olsun O’na.

“Ey Vedûd! (3 defa)”

Ey Arşı Mecîd’in yegâne Sahibi!

Ey her şeyi ilk yaratan Mübdi’!

Ey hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren Muîd!

Ey dilediğini dilediği gibi icraya muktedir olan Kudreti Sonsuz!

Arşının rukünlerini dolduran nuru vechin hakkı için Sana yalvarıyorum. Bütün mahlûkatın üzerinde dilediğin gibi tasarrufta bulunduğun kudretin hatırına Senden dileniyorum. Her şeyi kuşatan nihayetsiz rahmetin hakkı için Senden talep ediyorum.

Ey kapısının önünde diz çökenlerin yardım taleplerine icabet eden Muğîs! Senden başka bir ilah yok. Benim de Senin yardımına olan ihtiyacım çoklardan daha çok. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi Rabbim! Ne olur, bu muhtaç kulunu yardımınla sevindir.

Ey tasayı gideren, gamı izale eden Allahım! Tasalarımı gider, gamlarımı izale et. “İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn/Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım bekleriz.” hakikatinin hakkı için ısrarla adavette bulunan düşmanlarımı helak et.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.