Dualarda kaynak olarak Gümüşhanevî Hazretleri’nin Mecmuatü’l-Ahzâb kitabı kullanılmıştır.

İnsan İstediği Şekilde İbadet Yapamaz mı?

İbadet duygusu insanda Cenâb-ı Hakk’ı bilmeyi gerektiren eden bir haldir. Yani insan, bir tarafta bu muhteşem kâinatı yaratan Zât’ın varlığını ilan eden tablolar, sahneler.. meselâ, nizam ve intizam sahneleri görür. Sonra bu fevkalâde nizamı kuran, nizam sahibi Nâzım’a ulaşır.  İşte...

Allah Tarafından Korunma Ve Muhafaza Altında Olmak İçin Dua

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Duama “Yüce Allah’ın adıyla” başlıyorum. Zaten O’nun yüce adı her hayrın başı ve başlangıcıdır. O hem âhiretin hem de dünyanın Rabbidir. O’nun sonu yoktur; O namütenahî ve sonsuzdur. O, arzın ve yüksek semaların yegâne Rabbidir....

Hakk’ın İtaatkâr Kullarının Duası

İmam Zeynülâbidîn Ali ibn Hüseyin Hazretleri (R.A.) Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Allahım! Sana, layık olduğun surette ibadet ü taatta bulunabilmemiz için bize yol göster. Ma’siyet mahallerine düşmemize müsaade etme ve bizi öyle yerlerden fersah fersah uzak tut. Rızana, hoşnutluğuna...

Cuma günleri sabah ve akşam okunması faziletli olan İbrahim ibn Edhem Hazretlerinin Bir Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Merhaba, hoş geldin ey berekete açık yeni gün ve ey yeni sabah! Ve merhaba ey kâtip ve şâhit melek! Şu ikrarımızı bizim için kaydet: Hamîd, Mecîd, Refî’, Vedûd olan, kâinatta hikmeti muktezasınca dilediğini yapan Allah’ın...

Gecenin Son Üçte Birinde Okunacak Ali Vefa’ya(K.S.) ait Bir Dua

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Ey Mevlam, ey nazîri, veziri, dengi, benzeri olmayan bir yektâ olan Vâhid! Ey Mevlâm, ey Dâimî ve Sermedî, ey kadri yüce, şanı yüksek, müteâl Aliyy, ey her şeyi yerli yerinde vaz’eden Hakîm!

Allahım! Bu fakir kulunun kalbi Senin (kudret) ellerin arasında evrilip çevrilmekte, ruhuda Senin kurbu huzurundaki seyrini devam ettirmektedir. Sen bu kuluna şuhûdunla lütufta bulun.